เคลือบเอกสาร

พลาสติกเคลือบบัตรทีดี

 

พลาสติกเคลือบบัตรประกอบด้วยวัตถุดิบ 3 ชนิดอยู่ติดกันเป็นชั้นๆดังนี้             

ชั้นที่ 1 อยู่ชั้นนอกสุด- โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม     

       มีคุณสมบัติโปร่งใสมีความแข็งแรงทนเคมีมีจุดหลอมเหลวสูงซึ่ง

       ทำให้ทนความร้อนได้ดี

ชั้นที่ 2 ติดกับชั้นโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม- โพลีเอทธิลีน (PE)       

        มีลักษณะขุ่นมีจุดหลอมเหลวไม่สูงมากเมื่อหลอมเหลวจะเปลี่ยน

        ลักษณะทาง กายภาพเป็นสีใสสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และไม่-

                                                                                             เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม                                                  

                                                                                     ชั้นที่ 3 อยู่ชั้นในสุด -  EVA (Ethylene Vinyl Acetate)   

                                                                                             คุณสมบัติคงทนป้องกันความชื้นได้ดีมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำกว่าPE 

                                                                                             เป็นสาร ที่ใช้เป็นองค์ประกอบ เพื่อทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการ

                                                                                             เกาะยึดของ พลาสติกเคลือบบัตร 

   

                                                                                           ควรเลือกใช้พลาสติกเคลือบบัตรจากโรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน

                                                                                           จึงจะได้พลาสติกเคลือบบัตรชนิดที่เป็นวัตถุดิบ 3 ชั้นดังข้างต้น

                                                                                           โรงงานที่ ไม่ได้มาตรฐานจะใช้วัตถุดิบและจำนวนชั้นที่แตกต่างกัน

                                                                                           นอกจากนี้การประกบและซีลของพลาสติกเคลือบบัตรที่ประกบกัน

                                                                                           ไม่พอดีอาจเหลื่อมกันอยู่ก็มีผลต่อการ เคลือบรวมถึงมีผลต่ออายุการ

                                                                                           ใช้งานของเครื่องเคลือบบัตรอีกด้วย                                                                   

                                                                                    ใช้พลาสติกเคลือบบัตรที่มีขนาดพอเหมาะกับงานโดยขนาดที่ใช้ต้องเป็น

                                                                                    ขนาดที่ ตัดมาจากโรงงานผู้ผลิตอย่าตัดพลาสติกเคลือบบัตรที่ยัง

                                                                                    ไม่ได้เคลือบเพราะจะ ทำให้เครื่องเคลือบบัตรมีคราบกาวติดที่ลูกยางความร้อน

                                                                                    ทำให้เครื่องเคลือบบัตรเสียหายได้

                                                                                  

                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-5191787 ,02-9461310 , 080-9051350 

Visitors: 27,320