โรเนียว

อัดสำเนาอัตโนมัต (โรเนียว) Digital

 -โรเนียว กระดาษขาว

 -โรเนียว กระดาษแบงก์สี

 

การทำต้นฉบับงานโรเนียว

1. เตรียมต้นฉบับไฟล์งาน เป็นไฟล์ PDF เพื่อป้องกันความผิดพลาด ควรจัดเค้าโครงให้เรียบร้อยก่อน

2. นำส่งตัวอย่างงานต้นฉบับที่ได้มาแล้ว เพื่อให้เราใช้เป็นต้นแบบต่อไป

3. กรณีทำไฟล์งานจากโปรแกรม Word / Excel / Powerpoint การ Convert    

                                                                                    หรือ Save ไฟล์เป็น PDF อาจทำให้สูญเสียความคมชัดคุณภาพงาน ควรจะส่ง  

                                                                                    ไฟล์ต้นแบบและ PDF มาทั้งสองอย่าง เพื่อเลือกไฟล์ต้นฉบับที่ดีที่สุดในการทำ

                                                                                    สำเนา

                                                                                    4. เพื่อความสวยงามในการทำสำเนาโรเนียว กรุณาเว้นขอบงานทุกด้านอย่าง    

                                                                                    น้อยด้านละ 1 ซม.

                                                                                    5. งานโรเนียว เหมาะสำหรับงานที่เป็นลายเส้น ตัวอักษร ตาราง หรือรูปภาพที่                                                                                                                               ไม่มีสีพื้นหลัง เท่านั้น

                                                                                                                 @ credit :  http://www.chinchai.com/index.php/th/

Visitors: 27,320